Medezeggenschapsraad


Als ouders mee willen denken, mee willen praten of mee willen beslissen over het beleid van de school, kunnen zij zitting nemen in de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). 
De MR bestaat uit ouders en leerkrachten. Wanneer er een vacture voor de MR is, wordt deze onder ouders uitgezet. Ouders kunnen zich dan kandidaat stellen. Zijn er meerdere gegadigden, dan wordt er door ouders van de school gestemd tijdens de jaarvergadering. De leerkrachtafgevaardigden worden gekozen door het team. Een lid van de MR heeft zitting voor een periode van drie jaar en is na aftreden ook weer herkiesbaar. Meer hierover is terug te vinden het reglement dat op school aanwezig is.
 

Wat doet de MR?

De MR heeft de bevoegdheid, gevraagd of ongevraagd, het bestuur en/of de schoolleiding advies te geven over alle zaken die spelen rondom de school. In een aantal gevallen, in de wet genoemd, moet het bestuur en/of de schoolleiding, advies aan de MR vragen alvorens te mogen besluiten.
Ten aanzien van het beleid op school heeft de MR de mogelijkheid om mee te denken, te adviseren en instemming te verlenen.

De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet op Medezeggenschap Scholen (W.M.S.) en in het reglement.

De MR dient een gezamenlijk belang, van zowel ouders als leerkrachten.
Voorbeelden van zaken waarmee de MR zich mee bezighoudt:

Wie zitten er in de MR?

Op onze school hebben twee ouders en twee leerkrachten zitting in de MR. Tijdens de vergaderingen is (meestal) de directie van de school aanwezig. Deze heeft een adviserende en informerende rol binnen de MR. De aanwezigheid van de directie is echter geen vereiste. De MR kan ook besluiten zonder de directie met elkaar om de tafel te gaan. 
 

De samenstelling van de MR - schooljaar 2019-2020

De medezeggenschapsraad is te bereiken via: 09IV-mr@sopogo.nl

De MR vergadert ongeveer 5 keer per jaar. Vergaderingen zijn openbaar.